Králický Sněžník a okolí

Národní přírodní rezervace Králický Sněžník byla vyhlášena v roce 1990 na ploše 1694,67 ha. K zamezení rušivých vlivů z okolí bylo pro rezervaci vymezeno ochranné pásmo o rozloze 1371,24 ha. Posláním rezervace je ochrana přirozených a přírodě blízkých společenstev vázaných na geologický podklad a reliéf horského masívu Králického Sněžníku. Jsou zde zastoupena subalpínská společenstva vrcholových holí, v hřebenových polohách pod horní hranicí lesa se zachovaly fragmenty původních lesních porostů s místním ekotypem smrku a vrchovištní rašeliniště.

Území je zajímavé i po stránce geomorfologické. Je tvořeno přeměněnými horninami (rulami a svory), v menší míře se zde vyskytují krystalické vápence a dolomity, amfibolity, amfibolické břidlice, kvarcity a kvarcitické břidlice. Ve čtvrtohorách bylo území modelováno ledovcem, vznikl charakteristický amfiteátr řeky Moravy, mrazové sruby, kamenná moře a jiné periglaciální jevy. V krystalických vápencích a dolomitech v údolí horního toku Moravy vznikl pozoruhodný kras s jeskyněmi, ponory a vyvěračkami.

Fotografie v následujících galeriích byly pořízeny na výletu pořádaném TKSP Pardubice ve dnech 25 - 28. 10. 2004

  1. Klášter - fotografie z aleje cestou ke poutnímu kostelu Nanebevzetí panny Marie a vstupní schodiště do poutního kostela.
  2. Králický Sněžník1 - fotografie byly pořízeny cestou z Miedzygorze na chatu pod Kralickým Sněžníkem a dále na hranici.
  3. Králický Sněžník2 - fotografie byly pořízeny cestou od chaty na Kralickém Sněžníku na hranici a druhý den na vrcholu Jeřábu - 1003 m.
  4. Peřeje Malé Moravy - fotografie byly pořízeny závěrečný den výletu cestou ze Skleného na rozcestí pod Babušou a zpět.
  5. Vodopád Na Strašidlech - fotografie obou částí vodopádu Na Strašidlech byly pořízeny 26. 10. na zpáteční cestě z hřebene Kralického Sněžníku.
  6. Vodopád Wielczka - fotografie vodopádu na říčce Wielczka u Miedzygorze v Polsku ze dne 26. 10.

 

úvodní stránka lokality krajin Králicko - galerie vody lokality skály lokality vody mapa webu
lokality mlhy stromy Králicko -galerie krajina Slovensko Německo památky aktuality

 


© Ing. Zdeněk Pražák, Krásy přírody

Aktualizace: 14.04.2005 21:00