Přírodní rezervace Údolí Doubravy

Řeka Doubrava vytváří na svém horním toku východně od Chotěboře (okres Havlíčkův Brod) pěkné skalnaté údolí. Údolí je od roku 1986 chráněno jako přírodní rezervace.

Skalami sevřené údolí řeky Doubravy začíná u obce Bílek. Doposud klidný, meandrující tok řeky se zde zařezává do ortorul a spadá v následujícím úseku četnými prahy i vodopády až k obci Sokolovec. V horní části tohoto údolí - na úseku 1340 m překonává řeka výškový rozdíl 55 metrů. Skalní výchozy v této části toku Doubravy je možno nalézt zejména na pravém břehu řeky (v souvislosti s ukloněním ploch foliace krystalických břidlic), zatímco na levém břehu jsou častější pozvolné stupňovité skalky.

Postupujeme-li údolím po proudu z obce Bílek zaujmou nás hned na začátku údolí asi 18 m vysoké skály na pravém břehu řeky. Nazývají se "Vláček" a mrazovým zvětráváním vzniklo pod nimi charakteristické úpatní suťovisko s balvany až 1,5 m velkými. V místě zvaném "Mikšova jáma", asi 1 km pod obcí Bílek, spadá Doubrava 1,5 m vysokým vodopádem do hluboké tůně. Skály zde vystupují přímo z řeky a dosahují ve dvou stupních výšky až 20 metrů. Asi 300 metrů pod Mikšovou jámou se nachází na pravém břehu skály "Hrádek". Jejich hradba je široká asi 70 metrů a maximální výška činí 20 metrů. Pod nimi leží opět úpatní suťovisko sahající až k řece. Nedaleko po proudu stojí nevysoká skála "Doupě", která je zajímavá stropovitým převisem s přesahem až 2 metry.

Údolí se v této části výrazně zužuje a stává se skalnatější. Tento úsek epigeneticky zaříznutého údolí Doubravy je nejzajímavější. Řeka zde vytvořila v prokřemenělých ortorulách úzkou nepřístupnou soutěsku zvanou "Koryto". Soutěska je široká pouze 4 metry a skály, vystupující přímo z řeky, mají výšku až 15 metrů. V soutěsce překonává Doubrava převýšení dvěma vodopády, vysokými 2 a 2,5 metru. Pod oběma se vytvořily hluboké tůně. Délka soutěsky je přibližně 200 metrů. U dolního konce "Koryta" se vyvinul evorzní činností řeky dokonalý obří hrnec o průměru 120 cm a hloubce 35 - 105 cm. Dnes je 1 m nad vodní hladinou. Je tedy vidět, že řeka se do podloží stále zařezává.

Po dalších 150 m se zvedá z říčního zákrutu do výšky více jak 40 metrů nejvyšší skála v údolí "Sokolohrady". Na vrcholu, kam nás zavede turistická stezka, je upravená vyhlídka. Při troše zvídavosti nám neujdou pozůstatky hradu ze 13. století - obranné valy.

Na protějším, levém břehu Doubravy se nad koruny smrků vypíná jediná skalní věž oblasti, nazvaná "Čertův stolek". Údolní stěna dosahuje výšky asi 30 m, vrchol je turisticky zpřístupněn. Pod Čertovým stolkem se mrazovým zvětráváním vyvinulo nejrozsáhlejší kamennémoře v údolí Doubravy. Balvany zasahují až do říčního toku.

PR Jedlový důl

Přírodní rezervace Jedlový důl se nalézá v Jizerských horách asi 7 km severovýchodně od města Jablonec nad Nisou u rekreační obce Josefův důl. PR se rozkládá na rozloze 12,6 ha. Předmětem ochrany jsou původní zachované lesní porosty v údolí říčky Jedlové s částečně přirozenou dřevinnou skladbou tvořenou zejména smrkem ztepilým, bukem lesním a jedlí bělokorou s pestrými rostlinnými a živočišnými společenstvy. Osu chráněného území tvorí říčka Jedlová s přirozeným horským balvanitým korytem, která zde vytvořila četné kaskády a vodopády.

Bližší informace o jednotlivých galeriích:

  1. Údolí Doubravy - fotografováno v údolí Doubravy od Koryta až po Mikšovu jámu v červnu 2004
  2. PR Jedlový důl - fotografováno v červenci 2006

 

úvod lokality krajin Doubrava další galerie lokality mlhy mapa webu
lokality skály stromy Slovensko Německo památky aktuality

© Ing. Zdeněk Pražák, Krásy přírody

Aktualizace: 04.08.2006 18:51